ZIELENIAK BEZ WARUNKÓW ZABUDOWY

Featured

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, decyzją z dnia 23 listopada 2011 r. uchyliło w całości warunki zabudowy części południowej Bazaru Banacha. Oznacza to, że nie może zostać wydane pozwolenie na budowę hali na Zieleniaku. Aktualna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) do wydania pozwolenia na budowę.

PO i SLD: “Nie będziemy dyskutować o Planie zagospodarowania przestrzennego”

Featured

W dniu 27 kwietnia 2011 r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy zwołana na wniosek radnych Prawa i Sprawiedlliwości, Ochockiej Wspólnoty Samorządowej i KWW “Ochocianie”.

Sejsa miała na celu dyskusję nad założeniami i zgłoszenie uwag do Planu Zagospodarowania Przestrzennego ul. Opaczewskiej. Niestety, głosami radnych koalicji Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej odrzucono projekt uchwały o zgłoszeniu uwag do koncepcji zagospodarowania. Następnie w głosowaniu imiennym przegłosowany został wniosek formalny o zakończenie dyskusji nad założeniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego ul. Opaczewskiej. Warto nadmienić, iż najbliższe posiedzenie Komisji Przestrzennej odbędzie się 12 maja. Uwagi natomiast można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011 r. Oznacza to, że Rada Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy nie będzie miała okazji zgłosić swoich uwag na tym etapie procesu uzgadniania planu.

Wyniki głosowania imiennego o zakończenie dyskusji nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego ul. Opaczewskiej na Nadzwyczajnej Sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy w dniu 27 kwietnia 2011 r.:

Wyniki głosowania:

PO: 8 głosów ZA, bez głosów przeciw i wstrzymujących się,

PiS: 5 głosów PRZECIW, bez głosów za i wstrzymujących się,

Ochocka Wspólnota Samorządowa: 4 głosy PRZECIW, bez głosów za i wstrzymujących się,

SLD: 3 głosy ZA, bez głosów przeciw i wstrzymujących się,

KWW „Ochocianie”: 1 głos PRZECIW, bez głosów za i wstrzymujących się.

Wzór uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego

Featured

Przedstawiony plan ze swoimi modyfikacjami może doprowadzić do zmiany obecnego charakteru Bazaru Bancha. Mamy poważne obawy, czy wnioski do zaprezentowanej koncepcji bedą wzięte pod uwagę. Z autopsji wiemy, że uwagi zgłoszane ustnie podczas konsultacji nie są uwzględniane. Dlatego istnieje konieczność złożenia uwag i wniosków w formie pisemnej.

 

Poniżej zamieszczamy wzór pisma, na którym można zgłosić swoją uwagę, dotyczącą Planu Zagospodarowania Przestrzennego ul. Opaczewskiej. Zachęcamy do samodzielnego pisana uwag. Można to zrobić komputerowo, wypełniając plik w programie MS Word (plik *doc), lub odręcznie wypisując na wydrukowanym arkuszu z Adobe Reader (plik *pdf).

Uwagi do niniejszego planu należy składać wyłącznie na piśmie do Prezydenta m. st. Warszawy (za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011 r.

Uwagi należy wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki,
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa,
kancelaria pok. 1349, piętro XIII.

 

Informacja Burmistrza na temat stanu realizacji koncepcji modernizacji

Featured

W dniu 5 kwietnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji polityki gospodarczej, budżetu i finansów. Na posiedzeniu Burmistrz Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, Maurycy Wojciech Komorowski przedstawił Informację na temat stanu realizacji koncepcji modernizacji targowiska przy Hali Banacha. Nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zgłoszone uwagi i protesty sprzeciwiające się budowie mieszkań w systemie TBS na Bazarze Banacha.

Poniżej przedstawiamy pismo będące skrótem wypowiedzi burmistrza, które zostało przedłożone radnym i przybyłym gościom.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Featured

W najbliższym czasie odbędzie się kilka ważnych posiedzeń i spotkań, na które serdecznie zapraszamy Mieszkańców Warszawy i Kupców.

Oto harmonogram:

- 5 kwietnia (wtorek), godzina 16:30 - Komisja polityki gospodarczej, budżetu i finansów – Informacja na temat stanu realizacji koncepcji modernizacji targowiska przy Hali Banacha z udziałem Maurycego Wojciecha Komorowskiego, Burmistrza Dzielnicy Ochota, Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul Grójecka 17a,

- 7 kwietnia (czwartek), godzina 16:30 - Komisja przestrzenna – omówienie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Opaczewskiej, Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul Grójecka 17a. 
więcej info: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu m. st. Warszawy.

- 14 kwietnia (czwartek), godzina 17:30 - Konsultacje społeczne w sprawie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Opaczewskiej, Gimnazjum nr 15, ul. Siemieńskiego 6, sala gimnastyczna.

Zapraszamy!

Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Opaczewskiej

Featured

Ratusz przedstawił Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Opaczewskiej. Jak sama nazwa wskazuje plan powinien obejmować ul. Opaczewską i jej najbliższą okolicę. Tak jednak nie jest, ponieważ w tym projekcie znalazło się prawie całe Szczęśliwice i część Rakowca, a dokładniej obszar ograniczony ulicami:

- od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i południowa linia rozgraniczająca ul. Banacha do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Pawińskiego;

- od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Pawińskiego do północnej linii rozgraniczającej ul. Korotyńskiego;

- od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Korotyńskiego, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Urbanistów i północna linia rozgraniczająca ul. Dickensa do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Szczęśliwickiej;

- od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Szczęśliwickiej do południowej linii rozgraniczającej ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Tekst planu:

Rysunek planu:

Prognoza oddziaływania na środowisko:


Plan przewiduje m. in.:

- Dopuszcza się realizację obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na części północnej Bazaru Banacha (skrzyżowanie ul. Grójeckiej, ul. Banacha i ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.), powierzchnia zabudowy: 100% działki, powierzchnia biologicznie czynna: 0% działki, wysokość zabudowy: min. 14 m max. 40 m.

- rewitalizację Parku Opaczewskiego.

  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 marca (poniedziałek) w sali nr 27 przy ul. Niecałej 2 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011 r.

Kupcy, uwaga na podatek!

Featured

Z informacji uzyskanych w Biurze ZGN  Ochota (Zarządcy Bazaru Banacha) wynika, że podmioty prowadzące działalność na terenie targowiska, które nie płacą rocznego podatku od nieruchomości  nie będą brane pod uwagę przy podpisywaniu aneksu do umowy na prowadzenie działalności gospodarczej w maju 2011.

Osoby, które nie opłacają podatku od nieruchomości a są zainteresowane dalszym prowadzeniem działalności na terenie Bazaru Banacha informacje mogą uzyskać w delegaturze ZGN czyli w biurze Targowiska.

Modernizacja czy likwidacja? – c. d.

Featured

W poniedziałek, 14 lutego 2010 odbyła się VI Sesja Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Zarząd Dzielnicy przedstawił roczne sprawozdanie o postępach prac w modernizacji Bazaru Banacha wraz z budową Muzeum Ochoty.

Przybyli goście liczyli na przedstawienie szczegółowych planów modernizacji i opisanie dalszych losów Targowiska. Zaprawieni w bojach Mieszkańcy, Kupcy i przedstawiciele warszawskich mediów cierpliwie czekali na przedostatni punkt porządku obrad.

Informacja Zarządu Dzielnicy Ochota była dość lakoniczna i krótka. W telegraficznym skrócie opisywała działania podejmowane przez ostatni rok – konkursy, decyzje i przetargi. Nie uzyskaliśmy żadnej konkretnej informacji na temat tego, czy liczne postulaty zgłaszane przez Kupców, Radnych, Mieszkańców i organizacje pozarządowe zostaną spełnione. Burmistrz w swojej wypowiedzi starał się częściowo zrzucić odpowiedzialność na władze m. st. Warszawy, uzasadniając to swoją niemocą i brakiem kompetencji. Na pytania mediów Burmistrz Maurycy Wojciech Komorowski odpowiadał, że czeka na koniec postępowania przed SKO, które potrwa jeszcze około dwóch miesięcy.

Radni Ochockiej Wspólnoty Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości zadali kilkanaście szczegółowych pytań, jak również przedstawili dotychczas podejmowane interwencje dotyczące obrony i modernizacji Targowiska.

A więc, podsumujmy.

- Nie wiemy, czy zalecenia i uwagi Komisji Doraźnej Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy ds. koncepcji i planu przebudowy bazaru Banacha z uwzględnieniem budowy Muzeum Ochoty będą wzięte pod uwagę.

- Nie wiemy, czy prace Zespołu, którego zadaniem było określenie warunków dalszej współpracy z Kupcami gwarantują dalsze miejsca pracy.

- Nie wiemy, co dalej z modernizacją bazaru – jak będzie ona wyglądać i ilu Kupców będzie dalej mogło prowadzić działalność gospodarczą.

- Nie wiemy, czy można liczyć na powiększenie projektowanej hali tak, aby zmieścili się tam wszyscy kupcy, którzy przeszli weryfikację.

- Nie wiemy w końcu, co z kontrowersyjnym budynkiem TBS-ów, który wciskany jest nam na siłę i nie gwarantuje zachowania funkcji wyłącznie handlowej Bazaru Banacha.

Wszystkie te kwestie pozostają otwarte i tylko od NASZEGO zaangażowania - Mieszkańców Ochoty,
zależy dalszy los Bazaru Banacha.

Zachęcamy do stałego interesowania się modernizacją Bazaru Banacha. Zapraszamy do odwiedzania bazarowej strony internetowej: http://www.bazar-banacha.pl/.

VI Sesja Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

Featured

Szanowni Mieszkańcy Warszawy, Kupcy,

Serdecznie zapraszamy na VI Sesję Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, na której Zarząd Dzielnicy przedstawi roczne sprawozdanie o postępach prac w modernizacji Bazaru Banacha wraz z budową Muzeum Ochoty. Sesja odbędzie się dnia 14 lutego 2010 (poniedziałek) o godz. 16:30 w Urzędzie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul. Grójecka 17a w sali 121.

Liczymy na liczne przybycie Mieszkańców, Kupców i przedstawicieli warszawskiech mediów.

Na sesji Zarząd Dzielnicy poinformuje Mieszkańców i Kupców, o dalszym losie Bazaru Banacha.

Projekt porządku obrad
VI Sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
w dniu 14.02.2011 r. o godz. 16:30
Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a,
piętro I, sala 121

 1. Przyjęcie porządku obrad VI Sesji Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
 2. Projekt Uchwały Rady Dzielnicy Ochota w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Ochota do budżetu m.st. Warszawy na rok 2010 (Druk nr 31)
 3. Projekt Uchwały Rady Dzielnicy Ochota w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. (Druk nr 29)
 4. Projekt Uchwały Rady Dzielnicy Ochota w sprawie zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży ustalonej dla Dzielnicy Ochota uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIV/2298/2010 z dnia 18 marca 2010 r. (Druk nr 30)
 5. Projekt Uchwały Rady Dzielnicy Ochota w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na rok 2011 (Druk nr 28)
 6. Informacja Zarządu Dzielnicy o postępach prac w modernizacji Bazaru Banacha wraz z budową Muzeum Ochoty.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.

Przyjdź, posłuchaj, zabierz głos!

Zakończenie prac komisji doraźnej

Featured

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym zakończyła swoją działalności Komisja Doraźna ds. koncepcji planu przebudowy bazaru Banacha z uwzględnieniem budowy Muzeum Ochoty, której byłem Przewodniczącym.

O działaniach Komisji byliście Państwo na bieżąco informowani na łamach niniejszej strony.

Na posiedzeniach komisji podjęto blisko ponad dwadzieścia uchwał i postanowień oraz wystosowano kilkanaście zapytań i interpelacji do władz dzielnicy oraz Prezydent Warszawy. Niestety wiele z nich pozostało bez odpowiedzi.

Dziękuję Państwu za komentarze, uwagi  i sugestie.

Mam nadzieję, iż w przyszłej kadencji  Rady Dzielnicy działalność komisji będzie kontynuowana.

Tymoteusz Pruchnik
Przewodniczący Komisji

Akcja zbierania podpisów

Featured

Jak w każdą sobotę Kupcy zbierali podpisy w obronie Bazaru Banacha. Inicjatywa ta jest bardzo ważna, ponieważ ma na celu zablokowanie planów ratusza i inwestora (TBS Praga Południe sp. z o. o.), polegających na budowie TBS-ów na bazarze. Podpisy zbierane są pod projektem Uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały z dnia 14 stycznia 2010, oddającej w użytkowanie wieczyste nieruchomości położone przy ul. Banacha/Grójeckiej wraz z przeniesieniem prawa własności naniesień na rzecz TBS Praga Południe sp. z o. o. 

Gorąco zachęcamy do wsparcia tej zbiórki i osobistego zaangażowania w działania mające na celu uchronienie Bazaru Banacha przed likwidacją i doprowadzenie do jego gruntownej modernizacji. Zapraszamy do częstego odwiedzania bazarowej strony internetowej: http://www.bazar-banacha.pl/, gdzie można na bieżąco śledzić sytuację, zarówno na bazarze, jak i prace Komisji Doraźnej Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy ds. koncepcji i planu przebudowy bazaru Banacha z uwzględnieniem budowy Muzeum Ochoty.

Posiedzenie Komisji Doraźnej z dnia 5 października 2010 r.

Featured

Dnia 5 października odbyło się posiedzenie Komisji Doraźnej Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy ds. koncepcji i planu przebudowy bazaru Banacha z uwzględnieniem budowy Muzeum Ochoty. Na posiedzeniu Przewodniczący Tymoteusz Pruchnik przedstawił istotną dla planu modernizacji targowiska korespondencję, jaka wpłynęła do Biura Rady w okresie wakacyjnym. Obecni przedstawiciele środowisk kupieckich zabierali głos i wyrażali swoje wątpliwości co do przyjętych planów modernizacji.

Komisja przyjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr 7/19/10:

Uchwała Nr 8/19/10:

Uchwała Nr 9/19/10:

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Doraźnej – 05.10.2010 r.

Featured

Zapraszamy serdecznie na posiedzenie Komisji Doraźnej Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy ds. koncepcji i planu przebudowy bazaru Banacha z uwzględnieniem budowy Muzeum Ochoty. Odbędzie się ono dnia 05 październia 2010 roku (wtorek) o godzinie 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul. Grójecka 17a w sali 121.

Zachęcamy do licznego przybycia, śledzenia prac Komisji i zabierania głosu we wspólnym interesie nas wszystkich.
Na posiedzeniu zostaną poruszone niezwykle istotne dla modernizacji Bazaru Banacha kwestie.

BAZAR – TAK! TBS – NIE! Akcja zbierania podpisów

Featured

Szanowni Państwo,

Kupcy z Bazaru Banacha zbierają podpisy pod projektem Uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały z dnia 14 stycznia 2010, oddającej w użytkowanie wieczyste nieruchomości położone przy ul. Banacha/Grójeckiej wraz z przeniesieniem prawa własności naniesień na rzecz TBS Praga Południe sp. z o. o. Prosimy o wsparcie tej zbiórki, zorganizowanej dla zablokowania planów ratusza i inwestora, polegających na budowie TBS-ów na bazarze.

Zachęcamy zarówno mieszkańców Ochoty, jak i całej Warszawy do czynnego przyłączenia się do akcji zbierania podpisów.

W załączeniu przedstawiamy zestaw niezbędnych dokumentów:
 • projekt uchwały: *jpg, *pdf,
 • uzasadnienie uchwały: *jpg, *pdf,
 • wzór karty do zbierania podpisów: *jpg, *pdf,
 • instrukcję dla zbierających podpisy: *jpg, *pdf.

Karty z zebranymi podpisami prosimy przynosić do punktu zbierania podpisów usytuowanego na Bazarze Banacha (róg ul. Grójeckiej i Banacha), oznaczonego logiem INFORMATORA Ochoty i Włoch.

Partnerem akcji jest INFORMATOR Ochoty i Włoch.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Doraźnej – 29.07.2010 r.

Featured

Zapraszamy serdecznie na posiedzenie Komisji Doraźnej Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy ds. koncepcji i planu przebudowy bazaru Banacha z uwzględnieniem budowy Muzeum Ochoty. Odbędzie się ono dnia 29 lipca 2010 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul. Grójecka 17a w sali 121.

LI Sesja Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy – 31maja 2010 r.

Featured

Szanowni Państwo,

zapraszamy na LI Sesję Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, która odbędzie się dnia 31 maja 2010 (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy w sali 121. Poniżej prezentujemy projekt porządku obrad.

   

Projekt porządku obrad LI Sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

31 maja 2010 r., godz. 1600

Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a, piętro I, sala 121

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LI Sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

 2. Przyjęcie protokołu obrad XLVII Sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

 3. Przyjęcie protokołu obrad I cz. XLVIII Sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

 4. Przyjęcie protokołu obrad II cz. XLVIII Sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

 5. Przyjęcie protokołu obrad XLIX Sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

 6. Przyjęcie protokołu L Okolicznościowej Sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota w sprawie zaopiniowania zmian wzałączniku Dzielnicy do projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m. st. Warszawy na 2010 rok (druk 275).

 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy
  do projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m. st. Warszawy na 2010 rok (druk 276).

 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy do projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m. st. Warszawy na 2010 rok (druk 279).

 10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w mienie Rodzinnego Domu Dziecka w Warszawie z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 99 m.15 (druk 281).

 11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota w sprawie zaopiniowania sprawozdania zdziałalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy za 2009 rok (druk 277).

 12. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota w sprawie zaopiniowania zmian w WPI2010-2014 dla Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (druk 278).

 13. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniającego uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy (druk 280).

 14. Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie modernizacji targowiska Banacha (druk 282).

 15. Interpelacje i zapytania radnych.

Posiedzenie Komisji Doraźnej

Featured

Dnia 5 maja 2010 w Urzędzie Dzielnicy Ochota odbyło się posiedzenie Komisji Doraźnej. Przewodniczący, Tymoteusz Pruchnik przedstawił zebranym radnym, kupcom i mieszkańcom nowe istotne dokumenty, jakie wpłynęły do komisji od czasu poprzedniego posiedzenia.

Czytaj protokół z posiedzenia: Protokół Nr 16/10 *doc, *pdf.

   

Komisja podjęła następujące uchwały:

Uchwała 3/16/10 z dnia 5 maja 2010 roku.

Uchwała 4/16/10 z dnia 5 maja 2010 roku.

Uchwała 5/16/10 z dnia 5 maja 2010 roku.

Komisja postanowiła zwołać w trybie pilnym następne posiedzenie na dzień 19 maja 2010, na godzinę 17:00. Na to spotkanie zostaną zaproszenie członkowie Zarządu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, na czele z Burmistrzem i urzędnicy miejscy, którzy będą mogli rzeczowo przedstawić obecną sytuację na Bazarze Banacha.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Doraźnej – 05.05.2010 r.

Featured

Zapraszamy serdecznie na posiedzenie Komisji Doraźnej Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy ds. koncepcji i planu przebudowy bazaru Banacha z uwzględnieniem budowy Muzeum Ochoty. Odbędzie się ono dnia 05 maja 2010 roku (środa) o godzinie 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul. Grójecka 17a w sali 121.

 

Zachęcamy do licznego przybycia, śledzenia prac Komisji i zabierania głosu we wspólnym interesie nas wszystkich.
Na posiedzeniu zostaną poruszone niezwykle istotne dla modernizacji Bazaru Banacha kwestie.

Kupcy z Bazaru Banacha oddają hołd tragicznie zmarłemu Władysławowi Stasiakowi

Featured

Władysław Stasiak
Urodzony 15 marca 1966 r. we Wrocławiu, zmarły tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem.

2002 r. – 2005 r. – Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy. Odpowiedzialny za sprawy ochrony ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie kryzysowe i wdrażanie wydziałów obsługi mieszkańców, działalność Straży Miejskiej oraz ewidencję ludności, ochronę zdrowia, sport i kulturę fizyczną.

Dzięki między innymi Jego zaangażowaniu, pracy i pomocy, Bazar Banacha nadal funkcjonuje.

Mieszkaniec Ochoty.

Katastrofa w Smoleńsku

Featured

Serwis bazar-bancha.pl łączy się w żalu z rodzinami i przyjaciółmi osób poległych w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, dnia 10 kwietnia 2010 o godzinie 8:56 czasu polskiego. Katastrofa ta wstrząsnęła nami, tak samo jak wstrząsnęła całym krajem. Wyrażamy najszczersze wyrazy współczucia, dołączamy się do kondolencji, po stracie najważniejszych osób w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioski płynące z XLIX Sesji Rady Dzielnicy Ochota

Featured

W wyniku nagłej zmiany zaplanowanego porządku obrad, zgłoszonej przez klub Platformy Obywatelskiej dokonanej na samym początku posiedzenia Rady, kupcy z bazaru jak i mieszkańcy Ochoty nie mieli możliwości pełnego uczestniczenia w sesji i wyrażenia swojej opinii. Kwestia realizowanej inwestycji na terenie Bazaru Banacha omawiana była jako pierwszy punkt porządku obrad, a nie jak wcześniej planowano ostatni. Informację w imieniu Zarządu przedstawił Burmistrz Ochoty. Ponadto radny Tymoteusz Pruchnik – Przewodniczący Komisji ds. modernizacji Bazaru Banacha i budowy muzeum Ochoty przedstawił pismo Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota, mówiące o kryteriach weryfikacji kupców, którzy będą mogli prowadzić działalność na zmodernizowanym Bazarze. Niestety kryteria nie pokrywają się z propozycjami wysuniętymi przez kupców i komisję. 

Sesja Rady Dzielnicy nie rozwiała wszystkich wątpliwości i nie przyniosła odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez radnych. W związku z tym, iż kupcy nie mogli wysłuchać wszystkich opinii, klub radnych PiS wystąpił o ponowną informację nt. modernizacji bazaru na najbliższej sesji.

Zapraszamy wszystkich kupców już od samego początku posiedzenia, aby nie powtórzyła się sytuacja z wczorajszej sesji.

Pismo przedstawione przez Pana Przewodniczącego Tymoteusza Pruchnika:

 

XLIX Sesja Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

Featured

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich Państwa – Kupców i Mieszkańców Ochoty na XLIX Sesję Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Odbędzie się ona w dniu 8 kwietnia 2010 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul. Grójecka 17a w sali 121.

Na sesji zostaną poruszone istotne dla modernizacji Bazaru Banacha kwestie.

          

Projekt porządku obrad XLIX Sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

8 kwietnia 2010 r., godz. 1600

Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, sala 121

  

 1. Przyjęcie porządku obrad XLIX Sesji Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XLV Sesji Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
 3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2010 rok (druk 266).
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2010 rok (druk 268).
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wykazu dodatkowych miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego – sprzedaż owoców miękkich na terenie dzielnicy Ochota (druk 271).
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2009 r.” (druk 267).
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Sprawozdania za 2009 rok z realizacji Lokalnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na lata 2008 – 2011” (druk 265).
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na rok 2009”(druk 270).
 9. Projekt Stanowiska Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sprawie zwiększenia środków do dyspozycji Dzielnicy (druk 269).
 10. Informacja Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na temat harmonogramu działań w Zespole Szkół d. „Kolejówka” (druk 272).
 11. Informacja Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na temat modernizacji Zieleniaka i Targowiska Banacha (druk 273).
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Doraźnej – 03 marca 2010

Featured

Dnia 3 marca 2010 odbyło sie kolejne posiedzenie Komisji Doraźnej Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy ds. koncepcji i planu przebudowy bazaru Banacha z uwzględnieniem budowy Muzeum Ochoty.

Komisja wnioskuje o powołanie zespołu do określenia kryteriów weryfikacji w celu ustalenia liczby podmiotow, ktore bedą spełniały warunki do przeniesienia na targowisko tymczasowe a następnie docelowe.

Skład proponowanej komisji weryfikacyjnej (z uwzględnieniem kryteriów zgloszonych przez Komisje Doraźną i Kupców):

 • Członkowie Komisji Doraźnej Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy ds. koncepcji i planu przebudowy bazaru Banacha z uwzględnieniem budowy Muzeum Ochoty,
 • Przedstawiciele środowisk kupieckich,
 • Członek Zarządu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy,
 • Przedstawiciel Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami m. st. Warszawy

Komisja Doraźna wnioskuje o podjęcie działań, mających na celu uzyskanie dodatkowych miejsc do handlu dla kupców w okolicy Bazaru Banacha – w ramach targowiska tymczasowego.

Uchwała Nr 1/15/10:

Uchwała Nr 2/15/10:

Pismo do ZGN m. st. Warszawy:

Posiedzenie Komisji Doraźnej – 17 lutego 2010

Featured

W dniu 17 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Doraźnej Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy ds. koncepcji i planu przebudowy bazaru Banacha z uwzględnieniem budowy Muzeum Ochoty. Zaproszeni przez Przewodniczącego Komisji, Tymoteusza Pruchnika przedstawiciele Biura Projektowego JEMS Architekci zaprezentowali radnym i przedstawicielom środowisk kupieckich szczegółowe plany zagospodarowania terenu Bazaru Banacha. Spotkanie miało na celu przybliżenie koncepcji modernizacji bazaru w jego części południowej czyli tzw. Zieleniaka oraz udzielnie odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania. Na spotkaniu zgłoszono kilka propozycji i uwag. Posiedzenie zakończyło się przyjęciem trzech stanowisk Komisji Doraźnej oraz ustaleniem dalszego planu działania w sprawie organizacji targowiska tymczasowego i docelowej inwestycji na tzw. Zieleniaku.

STANOWISKO Nr 1:

STANOWISKO Nr 2:

ZAŁĄCZNIK DO STANOWISKA Nr 2 – Kryteria przyznawania miejsc handlowych zgłoszone przez kupców:

STANOWISKO Nr 3:

Nie zapominajmy jednak o tym, że Bazar Banacha to miejsce historyczne, ważne dla całej Warszawy. Pragniemy przypomnieć wszystkim dzieje Zieleniaka i jego okolic.

Na przełomie XIX i XX wieku Warszawa przeżywała gwałtowny rozwój. Zwiększyła się powierzchnia miasta do 39 km kwadratowych, a gdy dodamy do tego związane z miastem, ale jeszcze samodzielne Bródno, Czyste i Mokotów powierzchnia Warszawy będzie liczyć 50 km kwadratowych…

Czytaj dalej… —>

Uchwała Rady m. st. Warszawy przekazująca grunt u zbiegu Grójeckiej i Banacha na rzecz TBS Praga Południe

Featured

Wczoraj na sesji Rady m. st. Warszawy, głosami PO i Lewicy przegłosowano uchwałę, przekazującą grunt pod zabudowę przez spółkę TBS Praga Południe.
Dodatkowo uchwalono 90% bonifikatę na użytkowanie rzeczonego gruntu.
 
Oznacza to, iż TBS Praga Południe sp. z o. o. 
jest już właścicielem terenu,
zajmowanego dziś przez Bazar Banacha.


Zachęcamy się do zapoznania z pełnym tekstem uchwały i jej uzasadnieniem. *doc, *pdf.

Podsumowanie Zbiórki Świątecznej dla Domu Dziecka

Featured

Kolejna już Zbiórka Świąteczna na rzecz Domu Dziecka nr. 9 przy ul. Korotyńskiego spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozwoliła na zgromadzenie znacznej ilości darów. Dziekujemy serdecznie za pomoc i okazane serce. Jednakże chyba najlepszym podziękowaniem będzie to, jakie otrzymaliśmy od Pani Dyrektor Domu Dziecka, które prezentujemy poniżej.


Protokół z sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy z dnia 19.10.2009 r.

Featured

Jako pierwsi udostępniamy częściowo spisany protokół z sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy z dnia 19 października 2009 roku.

Porządek obrad – projekt: *doc, *pdf.

Porządek obrad: *doc, *pdf.

Protokół z posiedzenia – część II: *doc, *pdf.

Otwarcie wystawy prezentującej zdjęcia bazarów z całego świata

Featured

W dniu 19 grudnia 2009, na Bazarze Banacha od strony ulicy Grójeckiej zainaugurowano otwarcie wystawy fotograficznej, prezentującej zdjęcia bazarów z całego świata. Dodatkowo na ścianie jednego z pawilonów umieszczono tablicę z 10 postulatami, które mają na celu nakreślenie problemów Bazaru Banacha i wizji oczekiwanej modernizacji.

Publikujemy fotorelację z tego wydarzenia.

 
Doroczna świąteczna zbiórka na rzecz Domu Dziecka

Featured


„Jak daleko zajdziesz w życiu, zależy od tego,

czy będziesz łagodny dla młodych, współczujący dla starych,
sympatyzujący z walczącymi i tolerancyjny
 w stosunku do słabych i silnych,
ponieważ pewnego dnia w swoim życiu będziesz każdym z nich.”
/G. Washindtin Carver/

 

Kolejny rok z rzędu Kupcy z Bazaru Banacha angażują się społecznie, organizując bożonarodzeniową zbiórkę dla dzieci z pobliskiego Domu Dziecka nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie.

Zbiórkę planujemy przeprowadzić dwuetapowo, według następującego harmonogramu:

 1. W dniach od 18 do 19 grudnia 2009 w części przemysłowej Bazaru Banacha.
  Ze względu na niskie temperatury powietrza artykuły szybko psujące się (np. owoce i warzywa) 
  zbieramy tylko w dniu 19 grudnia.
   
  Dary prosimy przynosić bezpośrednio do pawilonu numer 321.
 2. W dniach od 21 do 23 grudnia 2009 w części spożywczej (Zieleniak) Bazaru Banacha.
  Ze względu na niskie temperatury powietrza artykuły szybko psujące się (np. owoce i warzywa) 
  zbieramy tylko w dniu 23 grudnia.
   
  Dary prosimy przynosić bezpośrednio do pawilonu numer 424.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wsparcia naszej akcji.

O wynikach zbiórki poinformujemy Państwa niezwłocznie po jej zakończeniu.

 

Liczymy na Was, drodzy Internauci. 

Dzięki nam dzieci mogą mieć LEPSZE Święta Bożego Narodzenia.

 

CZY TEGO CHCIELIŚMY?

Featured

Stołeczny Ratusz w poniedziałek, 14 grudnia 2009 na konferencji prasowej zaprezentował szczegółowe plany architektoniczne zabudowy Bazaru Banacha. Poniżej publikujemy przedstawione Kupcom i Mieszkańcom Ochoty wizualizacje dla tego terenu.


Relacja prasowa – Gazeta Wyborcza – Stołeczna:

Sondaż: warszawiacy wolą bazary od supermarketów, 16 grudnia 2009;

Zieleniak przy Banacha rozkwitnie za dwa lata, 14 grudnia 2009;


TVN Warszawa:

Tak będzie wyglądał nowy Zieleniak, 14 grudnia 2009;


Polska the Times:

Projekt “Zieleniaka” na bazarze Banacha gotowy, 15 grudnia 2009;

Nowoczesny zieleniak z pasażem, 15 grudnia 2009; 


Życie Warszawy:

Zieleniak wyprowadzi się pierwszy, 14 grudnia 2009;

Są pieniądze na zieleniak na Banacha, 13 grudnia 2009;


Urząd Miasta Stołecznego Warszawy:

Projekt „Zieleniaka” na bazarze Banacha gotowy, 15 grudnia 2009;

Warszawiacy popierają targowiska jednodniowe, 15 grudnia 2009;

 


Dokumenty Komisji Doraźnej

Featured

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce Komisja doraźna – protokoły z posiedzeń i przyjęte stanowiska znajduje się cała (archiwalna i aktualna) dokumentacja z prac Komisji Doraźnej Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy ds. koncepcji i planu przebudowy bazaru Banacha z uwzględnieniem budowy Muzeum Ochoty.

Zachęcamy do lektury >>

Z Archiwum komentarzy strony www…

Featured

W tej sekcji będziemy prezentować najciekawsze komentarze dodane do naszych artykułów.

Zbyszek mówi:
6 Marzec 2009 o 19:08


Ewa z Ochoty mówi:
10 Marzec 2009 o 13:25

MAM PYTANIE – KTO TYCH RADNYCH WYBIERAŁ???

więcej komentarzy >>

Sesja Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy – 12 i 19 października 2009

Featured

Działając na wniosek Radnych Klubu PO, Radni Dzielnicy Ochota z Klubu PO i Lewicy oraz radny niezrzeszony Janusz Żak przyjęli stanowisko, zakładające zmiany w WPI i budżecie. Głosowanie przeprowadzono na Sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, w dnaich 12 i 19 października 2009.


Specjalna sesja Rady Dzielnicy w sprawie Bazaru Banacha – poniedziałek 12 października

Featured

W poniedziałek, 12 października 2009 o godzinie 14:00 w Domu Kultury Rakowiec, przy ul. Wiślickiej 8 odbędzie się specjalna sesja Rady Dzielnicy Ochota w sprawie Bazaru Banacha.

Chcemy ładnego bazaru, a nie kolejnych bloków.

Przyjdź, posłuchaj, zabierz głos.

Od NASZEGO zaangażowania - mieszkańców Ochoty, zależy dalszy los Bazaru Banacha. Nie dajmy się pomijać w istotnych sprawach.

Roztrzygnięcie konkursu architektonicznego

Featured

Zamawiający, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o. niniejszym informuje, że rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 23 września br.o godz. 10.30 w siedzibie Spółki przy ul. Mińskiej 52/54 w Warszawie. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wystawa prac konkursowych nastąpi w dniu 24 września br. (czwartek) o godz. 11.00 w Urzędzie m. st. Warszawy pl. Bankowy 3/5, Warszawa.

 

Zapraszmay wszystkich, którym na sercu leży
los Bazaru Banacha do Urzędu na 24 września!

Napisz, zadzwoń lub odwiedź swojego RADNEGO

Featured

Drodzy Internauci,

Od dziś na naszej stronie internetowej możecie znaleźć wszystkie przydatne informacje na temat Radnych Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Zadajmy pytanie wszystkim Radnym, czy są ZA czy PRZECIW budowie TBSów na terenie Bazaru Banacha.
Piszcie i dzwońcie do radnych a następnie przedstawcie ich opinie na naszych łamach.

Napisz, zadzwoń lub odwiedź swojego RADNEGO

Uchwała Nr 196/XXXIX/09 Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 23 lipca 2009 r.

Featured

Ostatnio Radni Dzielnicy Ochota z Klubu PO i Lewicy oraz radny niezrzeszony Janusz Żak przegłosowali przekazanie 3 mln zł dofinansowania  z budżetu Dzielnicy Ochota na budowę TBS.

  

Czy budowa TBSu została już przesądzona?!

 

Uchwała Nr 196/XXXIX/09
Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
z dnia 23 lipca 2009 r.

  
w sprawie: zaopiniowania zmian
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Dzielnicy Ochota
na lata 2009 – 2013

Na podstawie: art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Dzielnicy Ochota na lata 2009 – 2013 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i wnosi o ich uchwalenie przez Radę Warszawy.

§ 2

Projekt zmian stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Przewodnicząca Rady
                                                            Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

                                                             Hanna Gęściak-Wojciechowska

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr  196/XXXIX/09
Rady  Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
z dnia 23 lipca 2009 r.

  
w sprawie: zaopiniowania zmian
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Dzielnicy Ochota
na lata 2009 – 2013

 

Dział 600 – Transport i łączność

   Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 
   Likwidacja zadań:

 1. Budowa ulic Zadumanej i Drawskiej,
  Budowa ul. Maszynowej,
  Budowa ul. Przy Parku.
  Ze względu na brak możliwości odwodnienia inwestycje stają się nie możliwe do realizacji. Dotychczas łączono możliwość wykonania odwodnienia z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanej kanalizacji w trasie N-S. W związku z likwidacją w planach miasta budowy trasy N-S przed rokiem 2013 należy przesunąć w czasie realizację ww ulic gminnych. Ponadto SPEC zdecydował się poprowadzić trasą przyszłej ulicy Drawskiej sieć cieplną zbiorczą.
 2. Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do Drawskiej. W związku z kryzysem na rynku budownictwa mieszkaniowego wyhamowane zostały inwestycje w rejonie proponowanej budowy Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do Drawskiej.
  Do czasu zakończenia tych inwestycji budowa ulicy powinna zostać wstrzymana ze względu na pierwszeństwo budowy infrastruktury na potrzeby budownictwa kubaturowego.

  

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

   Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 1. Ograniczono planowane nakłady na realizację zadania pt. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarzewskiej o kwotę 7,9 mln zł ze względu na zmianę strategii realizacji tego zadania tj. odstąpiono od planu samodzielnej jego  realizacji przez Dzielnicę  na rzecz udziału Dzielnicy Ochota w wysokości 3 mln zł we wspólnym finansowaniu budowy z udziałem TBS .

  

Dział 801 – Oświata i wychowanie

   Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe. 
   Likwidacja zadania:

 1. Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 ul. Szczęśliwicka 46. Istnieje możliwość zastąpienia tej inwestycji działaniami w zakresie Partnerstwa Publiczno- Prywatnego, bez potrzeby wydawania środków z budżetu miasta poprzez budowę boisk przez prywatnych inwestorów na gruncie miejskim i udostępnianie ich pobliskim szkołom w czasie ich funkcjonowania.

   Rozdział 80110 – Gimnazja.

 1. Zmniejszono o kwotę 1 350 tys. zł wartość inwestycji Pt. Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 16 przy ul. Skarżyńskiego 8 w związku z wyborem oferty wykonawcy na realizację zadania o niższej wartości od planowanych środków.

   Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące.

 1. Zmniejszono o kwotę 500 tys. zł koszt realizacji zadania pt. Budowa boiska przy ZS nr 82 im. St. Staszica ze względu na wybór w przetargu oferty wykonawcy i zawarcie umowy o realizację zadania na kwotę niższą niż planowano.

  

Dział 900 – Program terenów zielonych.

   Rozdział 90004

 1. Rewitalizacja Placu Starynkiewicza z modernizacją Skweru Grotowskiego w celu spowodowania ożywienia gospodarczego obszaru poprzez podniesienie standardu przestrzeni publicznej i wprowadzenie nowych funkcji, w tym turystycznych – odstąpiono od realizacji zadania ze względu na nie przyznanie środków unijnych planowanych jako uzupełnienie finansowania tego zadania.

  

Dział 926 – Program w zakresie sportu i rekreacji.

   Rozdział 92601 

 1. Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwickiego. Zmniejszono o kwotę 1 700 tys. zł wartość związku z wyborem oferty wykonawcy na realizację zadania o niższej wartości od planowanych środków.  

  

ODEZWA

Featured

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Ochoty, Kupcy!

Formalnie powołana Komisja doraźna ds. koncepcji i planu przebudowy bazaru Banacha z uwzględnieniem budowy Muzeum Ochoty w dalszym ciągu jest ignorowana przez Burmistrza Dzielnicy Ochota Maurycego Komorowskiego oraz wice Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Andrzeja Jakubiaka.

Pomimo ustaleń powziętych na posiedzeniu komisji o wstrzymaniu ogłoszenia konkursu, konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zespołu zabudowy handlowo – mieszkaniowej u zbiegu ulic Grójeckiej i Banacha został ogłoszony przez TBS Praga Południe
(link –
http://www.tbspragapld.pl/przetarg.php?id=17)

Niestety projekt nie dotyczy modernizacji bazaru, czego domagamy się jako mieszkańcy.

Zarówno Burmistrz jak i Prezydent nie liczą się z głosem mieszkańców, kupców i radnych dzielnicy.

Kolejny raz nasze zdanie się nie liczy a nasze postanowienia i apele są stale ignorowane!

Dlaczego Burmistrz nie chce stać po stronie mieszkańców naszej dzielnicy, dlaczego nie współdziała z komisją doraźną i radnymi,
którzy tych mieszkańców reprezentują?!

Zastanówmy się zatem wspólnie czy chcemy aby kierował naszą dzielnicą człowiek, który postępuje wbrew interesom Mieszkańców, lekceważy ich potrzeby i nie liczy się z ich zdaniem.

Nie takie obietnice nam składano.